logo BMP Consulting

Polityka prywatności

W niniejszym dokumencie przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, wskazujemy i wyjaśniamy, w jakich celach to robimy, na jakiej podstawie prawnej, jak długo je przechowujemy. Informujemy również, jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych (dalej „Administrator”) jest BMP Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Na Uboczu 4/50, 02-791 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000636139. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 10 000,00 zł, NIP: 9512418718, Regon: 365372078 (zwana dalej „Spółką”)

Spółka jako Administrator dokłada najwyższej staranności, aby zrealizować wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) i w ten sposób chronić Państwa dane osobowe.

Mogą się Państwo kontaktować z nami za pośrednictwem poczty zwykłej na wskazany wyżej adres siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: biuro@bmpconsulting.pl

 

Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania Państwa danych osobowych

W ramach swojej działalności Spółka może gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę jako Administratora

  • w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przekazywane przez Państwa do Spółki za pośrednictwem formularzy kontaktowych,

  • w celu ochrony przed roszczeniami w związku z prowadzoną działalnością,

  • w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez Spółkę oraz działalności Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W powyższych przypadkach dane Państwa będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania przekazane do Spółkę, a następnie przez 3 lata w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami lub do wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przetwarzania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

  • w celu realizacji umów zawartych przez Spółkę z podmiotami i osobami współpracującymi oraz obsługi złożonych zamówień (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W powyższym przypadku dane Państwa będą przetwarzane przez okres współpracy i przez okres przewidziany przepisami prawa w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

  • w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych przez Spółkę (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a i b RODO).

W niniejszym przypadku Państwa dane przetwarzane będą przez okres rekrutacji oraz, jeśli Państwo wyrażą zgodę – dla celów przyszłych rekrutacji przez okres zadeklarowany na odrębnym oświadczeniu.

  • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W tym przypadku dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Informujemy także, że przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Spółkę nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

Informujemy także, że przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Spółkę nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być nasi kontrahenci, dostawcy usług i towarów, firmy przewozowe a także inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Spółki na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również audytorzy, prawnicy, doradcy i konsultanci współpracujący ze Spółką.

Podmioty które przetwarzają dane w imieniu Spółki działają na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych i na równi ze Spółką są zobowiązane do ich ochrony.

Oświadczamy, iż nigdy nie przekazujemy Pani/Pana danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych.

 

Prawa osób, których dane osobowe przetwarzamy

Zgodnie z RODO (art. 15 – 22) przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, prawo ograniczenia przetwarzania, a także prawo żądania sprostowania oraz – w określonych przypadkach – usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Osoby, których dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu mogą zgłosić sprzeciw, oświadczając, że nie życzą sobie, byśmy na tej podstawie przetwarzali ich dane osobowe.

Spółka jako administrator nie udostępnia Państwa danych osobom nieuprawnionym. Dlatego jeśli będziemy mieli wątpliwości co do tego, że osoba, która np. prosi o dostęp do danych lub żąda ich usunięcia, to rzeczywiście osoba, której dane przetwarzamy, możemy zwrócić się do niej z prośbą o dodatkowe informacje.

Prawo wniesienia skargi do PUODO

W przypadku gdy uznają Państwo, że ich prawa zostały naruszone, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.