Polityka Prywatności

W niniejszym dokumencie przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, wskazujemy i wyjaśniamy, w jakich celach to robimy, na jakiej podstawie prawnej, jak długo je przechowujemy. Informujemy również, jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

 • Administratorem Danych Osobowych (dalej „Administrator”) jest BMP Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Na Uboczu 4/50, 02-791 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000636139. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 10 000,00 zł, NIP: 9512418718, Regon: 365372078 (zwana dalej „Spółką”)
 • Spółka jako Administrator dokłada najwyższej staranności, aby zrealizować wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) i w ten sposób chronić Państwa dane osobowe.
 • Mogą się Państwo kontaktować z nami za pośrednictwem poczty zwykłej na wskazany wyżej adres siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: biuro@bmpconsulting.pl.

 

Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania Państwa danych osobowych

W ramach swojej działalności Spółka może gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe:

 • W celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę jako Administratora
  • w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przekazywane przez Państwa do Spółki za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej,
  • w celu ochrony przed roszczeniami w związku z prowadzoną działalnością,
  • w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez Spółkę oraz działalności Spółki.
  • (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO)
 • W powyższych przypadkach dane Państwa będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania przekazane do Spółkę, a następnie przez 3 lata w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami lub do wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przetwarzania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.
 • W celu realizacji umów zawartych przez Spółkę z podmiotami i osobami współpracującymi oraz obsługi złożonych zamówień
  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  W powyższym przypadku dane Państwa będą przetwarzane przez okres współpracy i przez okres przewidziany przepisami prawa w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 • W celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych przez Spółkę
  (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a i b RODO)
  W niniejszym przypadku Państwa dane przetwarzane będą przez okres rekrutacji oraz, jeśli Państwo wyrażą zgodę - dla celów przyszłych rekrutacji przez okres zadeklarowany na odrębnym oświadczeniu.
 • W celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce
  (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  ​W tym przypadku dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Informujemy także, że przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Spółkę nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

 

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

 • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być nasi kontrahenci, dostawcy usług i towarów, firmy przewozowe a także inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Spółki na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również audytorzy, prawnicy, doradcy i konsultanci współpracujący ze Spółką.
 • Podmioty które przetwarzają dane w imieniu Spółki działają na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych i na równi ze Spółką są zobowiązane do ich ochrony.
 • Oświadczamy, iż nigdy nie przekazujemy Pani/Pana danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych.

 

Prawa osób, których dane osobowe przetwarzamy

 • Zgodnie z RODO (art. 15 – 22) przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, prawo ograniczenia przetwarzania a także prawo żądania sprostowania oraz – w określonych przypadkach – usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • Osoby, których dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu mogą zgłosić sprzeciw, oświadczając, że nie życzą sobie, byśmy na tej podstawie przetwarzali ich dane osobowe.
 • Spółka jako administrator nie udostępnia Państwa danych osobom nieuprawnionym. Dlatego jeśli będziemy mieli wątpliwości co do tego, że osoba, która np. prosi o dostęp do danych lub żąda ich usunięcia, to rzeczywiście osoba, której dane przetwarzamy, możemy zwrócić się do niej z prośbą o dodatkowe informacje.

 

Prawo wniesienia skargi do PUODO

W przypadku gdy uznają Państwo, że ich prawa zostały naruszone, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

Pomoc zdalna