logo BMP Consulting

Pracowniczy Plana Kapitałowy – w tym roku odbywa się autozapis!

Nowa wersja Comarch PPK 2023.0.1 ułatwia obowiązkowy autozapis do PPK w 2023 r. Złożone deklaracje o rezygnacji są ważne do dnia 28.02.23 r.

Nowa wersja Comarch PPK 2023.0.1 - autozapis PPK

W tej wersji zostało wprowadzone udogodnienia związane z procesem automatycznego wznowienia uczestnictwa pracownika w PPK. 

Czym jest autozapis do PPK?

W Ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych art. 23 pkt. 5 informuje o „autozapisie” do programu, który co 4 lata będzie zobowiązywał Pracodawcę do ponownego zapisu pracowników do PPK. Pierwszy automatyczny zapis będzie miał miejsce w 2023 roku, a kolejny za kolejne 4 lata, czyli w 2027 r. itd.

Kogo Pracodawca powinien zapisać do PPK?

Pracodawca ma obowiązek zapisać każdego pracownik w wieku 18-55 lat, który nie złoży ponownie deklaracji o rezygnacji. Pracownik nie musi wyrażać zgody, aby Pracodawca sam go zapisał do programu PPK.

Jakie obowiązki w związku z autozapisem ma Pracodawca?

Zapisać osoby do PPK, które wcześniej złożyły deklarację o rezygnacji z wpłat (chyba, że osoba zatrudniona/uczestnik złoży ponowną deklarację o rezygnacji)

Zawrzeć w ich imieniu i na ich rzecz umowę o prowadzeniu PPK, a następnie naliczać i pobierać składki

Wznowić wpłaty do PPK za uczestników programu, którzy wcześniej złożyli deklarację o rezygnacji

Ważne terminy dotyczące autozapisu PPK

Do 28 lutego 2023 r. należy poinformować osoby, które złożyły deklarację o rezygnacji, o automatycznym zapisie do programu począwszy od dnia 01.04.2023 r.

28 luty 2023 r. to także ostatni dzień obowiązywania wcześniejszej deklaracji o rezygnacji

W marcu pracodawca oblicza i pobiera składki do PPK

Od 1 do 17 kwietnia pracodawca przekazuje wpłaty do instytucji finansowej

Co grozi pracodawcy, który nie zawrze umowy o zarządzanie PPK w terminie?

Zgodnie z ustawą o PPK, za niewywiązanie się z obowiązku autozapisu pracodawca może ponieść karę finansową. Wysokość kary zależy od liczby pracowników, którzy nie uczestniczą w PPK i nie mają indywidualnych rachunków PPK, a także od czasu, który upłynął od momentu, gdy pracodawca powinien był dokonać autozapisu.

„Art. 106. Kto, jako podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego,
nie dopełnia obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny
w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym
popełnienie czynu zabronionego.
Art. 107. Kto, jako podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego:
1) nie dopełnia obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie,
2) nie dopełnia obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie,
3) nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia,
4) nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK
– podlega karze grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł.”

Należy jednak zaznaczyć, że wysokość kary jest uzależniona od liczby pracowników nieposiadających indywidualnych rachunków PPK oraz czasu opóźnienia, dlatego warto skonsultować się z prawnikiem, aby uzyskać dokładniejsze informacje dotyczące konkretnych przypadków.

W jaki sposób odnotować informację o automatycznym wznowieniu uczestnictwa w Comarch PPK?

*Aktualizacja 20.02.2023 r. Comarch PPK 2023.1.1

Dostosowano program do zmian w procesie automatycznego wznowienia uczestnictwa w PPK w zakresie wymiany danych z Instytucjami Finansowymi.

Jakie są zalety korzystania z Comarch PPK?

 • prowadzenie ewidencji pracowników,
 • informacje o pracodawcy i wybranej instytucji finansowej zarządzającej PPK,
 • integracja z Comarch ERP HR lub import danych z pliku,
 • rejestr deklarowanych procentowych składek członkowskich dla PPK,
 • rejestr wystąpień i przystąpień pracowników do i z PPK,
 • naliczanie i ewidencja miesięcznych składek na PPK,
 • generowanie plików zgłoszeniowych, wyrejestrowujących, aktualizujących dane dla instytucji finansowych,
 • generowanie plików związanych z wypłatą transferową,
 • informacje o przelewach składek, jakie należy wykonać po przesłaniu składek do instytucji finansowej,
 • informowanie o najważniejszych zadaniach do wykonania oraz upływających terminach
 • generowanie plików o składkach na PPK dla instytucji finansowych,
 • dostęp poprzez API dzięki czemu możliwa jest integracja z innymi systemami HR i oprogramowaniem kadrowo płacowym,
 • funkcje wspierające użytkownika aplikacji w okresie autozapisu do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Zainteresowany rozwiązaniem Comarch PPK? skontaktuj się z nami.